Dokkan Aburadasu 180 Tablets Contents / 180 pill It is a common diet health supplement in Japan. ■Raw content name shokubutsuhakkoumono(39tanenosozai) .uchiwasabotenmatsu .purunmatsu .bifizusukin .nyuusankin .furakutoorigotou .sennakukiekisumatsu .yamasakoekisumatsu .hasuhaekisumatsu . L-karunichinfumarusanshio . L-orunichin . L-aruginin . L-rijin .daizureshichin .rakankachuushutsubutsu .kaisuichuushutsubutsu .sangokarushiumu .koenzaimu Q10 .barerianekisumatsu .passhonfurawaekisumatsu .konnyakuchuushutsubutsu . V.C .naiashin Checklist Price tag: $ 26.63 Price tag: Link to this post!

close

Dokkan Aburadasu 180 Tablets Contents / 180 pill It is a common diet health supplement in Japan. ■Raw content name shokubutsuhakkoumono(39tanenosozai) .uchiwasabotenmatsu .purunmatsu .bifizusukin .nyuusankin .furakutoorigotou .sennakukiekisumatsu .yamasakoekisumatsu .hasuhaekisumatsu . L-karunichinfumarusanshio . L-orunichin . L-aruginin . L-rijin .daizureshichin .rakankachuushutsubutsu .kaisuichuushutsubutsu .sangokarushiumu .koenzaimu Q10 .barerianekisumatsu .passhonfurawaekisumatsu .konnyakuchuushutsubutsu . V.C .naiashin Checklist Price tag: $ 26.63 Price tag: Link to this post!

Read more

Posted in Herbal Diet